මම පක්ෂය පිරිසිදු කිරීම පමණක් නෙවෙයි මම ආණ්ඩු පිරිසිදු කිරීමත් කරනවා - ජනපති 13-01-18