සමස්ත ලංකා දිවිපිදූ හා ආබාධිත රණවිරුවන්ගේ එකමුතුව කොළඹදී කැඳවූ මාධ්‍ය හමුව 12-01-18