ඉදිරි පැය 36 ධීවරයින්ට අනතුරුදායකයි - Hiru News 13-03-18