ගම්මැද්දයි - අවුරුද්දයි අවුරුදු උළෙල පොල්ගහවෙලදී විචිත්‍රවත්ව පැවති අයුරු 17-04-18