ජාතික ගෙවීම් වේදිකාව මහ බැංකුවේ පූර්ණ අධීක්ෂණය යටතේ ආරම්භ කිරීමට සැලැස්මක් 14-09-17