මහජන මුදල් කෙසේ හෝ වියදම් කළ යුතු යැයි කියා ඉදි කළ මේ මෝඩ අමුණ ඉවත් කළ යුතු නොවේ ද 17-04-18