පුළුල් සන්ධානයකින් ඉදිරියට යන බව ආණ්ඩුව හැර ගිය ශ්‍රීලනිප මන්ත්‍රීවරු කියති 12-04-18