කඩුවෙල නගරාධිපති අපේක්ෂකයින් මුහුණට මුහුණ හමු වූ අවස්ථවේ උණුසුම් තත්ත්වයක් 11-01-18