පේරාදෙණිය විශ්වවිද්‍යාලයට අනුබද්ධ අයිසෙක් සංවිධානය සංවිධාන කළ විශේෂ සමුළුව 14-01-18