එජාපය එක්ක එකතු වෙන්න ඕනනම් අපි තරග කරන්න ඕන නැහැනේ - හිටපු ජනපති මහින්ද රාජපක්ෂ 13-02-18