පාර්ලිමේන්තුවේ ඇති වූ නොසන්සුන්තාව අතර මන්ත්‍රීවරු කිහිප දෙනෙකු අතර ගැටුමක් 10-01-18