උඹ හොරා කියපන් අපි ත් හොරා කියන්නම්. උඹ ගහපන් අපිත් ගහන්නම්. මේක පෙර සැලසුමක් ද 12-01-18