රනිල්ගේ ආණ්ඩුව ගෙදර යවා භාරකාර ආණ්ඩුවක් පිහිටු විය යුතුයි - වාසුදේව නානායක්කාර 13-02-18