උඩවලව ජලාශයේ වාන් දොරටු සවිකර ඇති පාලමේ සිහින් පිපිරීමක්-බර වාහන ධාවනය නවත්වයි 16-04-18