ජනපතිගේ ජාතික ආර්ථික සභාව අඩාල කිරීමට උත්සහ කළේ කවුද - එස්.බී. දිසානායකගේ අනාවරණය 13-07-18