රනිල් - මෛත්‍රී ඩීල් එකක් වෙනුවට දැන් රනිල් - මහින්ද ඩීල් එකක් දානවා - වසන්ත සමරසිංහ 09-09-17