අපේක්ෂකයාගේ ෆොටෝ එක මුද්දර සයිස් ඒකෙ මහින්ද මහත්මයා පෝස්ටරය පුරවලා අනුර කුමාර 08-02-18