මොහිදින් බෙග් ගැයූ ගී කන්දරාවම ඇති වෛරයේ ගිනි පුපුරු නිවන්න- ශියන්ත මෙන්ඩිස් 12-03-18