බස්නාහිර පළාත් සභාවේ නව ගොඩනැගිලි සංකීර්ණය ජනපතිගේ ප්‍රධානත්වයෙන් විවෘත කෙරේ 13-07-18