හම්බෙගමුව පොලිස් ස්ථානාධිපතිවරයාට අල්ලස් දීමට තැත් කළ පුද්ගලයෙකු අත්අඩංගුවට 09-02-18