වාහල්කඩ ප්‍රාද්ශීය රෝහලේ කාර්ය මණ්ඩල පුරප්පාඩු හේතුවෙන් ජනතාව දැඩි අපහසුතාවක 12-02-18