බගවන්තලාව ප්‍රදේශයේ පියෙකු සහ පුත්‍රයෙකු අතර ඇති වු ගැටුමකින් පුත්‍රයා මිය යයි 09-03-18