කලහාකාරීව හැසිරුණු පුද්ගලයින්ගේ තොරතුරු ලබා ගැනීමට විශේෂ මෙහෙයුම් මැදිරියක් 11-03-18