කොල්ලුපිටිය පොලිස් නිලධාරීන්ගේ පහරදීමට ලක්වූ ව්‍යාපාරිකයා පොලිස් කොමිසම වෙත 10-02-18