ප්‍රතිසංස්කරණ කළ කිලිනොච්චිය ගංගාදරන් ජනපදයේ මාර්ගය ගම්මැද්දනේ ජනතා අයිතියට 10-09-17