දුම්රියක් පීලි පැනීමෙන් කැලණිවැලි දුම්රිය මාර්ගයේ දුම්රිය ධාවනය ප්‍රමාද වෙයි 09-02-18