කඩුවෙල නගරාධිපති අපේක්ෂකයින් මුහුණට මුහුණ හමු වූ අවස්ථවේ ඇති වූ උණුසුම් තත්ත්වය 11-01-18