පක්ෂ නායකත්වයෙන් ඉවත් වන්නැයි අගමැති රනිල්ට පක්ෂයේ අමාත්‍යවරුන්ගෙන් යෝජනාවක් 13-02-18