පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයීය ක්‍රීඩා උළෙලට එක් වූ ජයග්‍රාහි බොක්සිං කණ්ඩායම යළි දිවයිනට 16-04-18