වීරවිල අභය භූමියේ කඩවර වැව ආසන්නයේදී දඩයම් මස් තොගයක් සමග සැකකරුවෙකු අත්අඩංගුවට 13-04-18