දේශගුණ විපර්යාසවලට මුහුණ දීම සඳහා යල හා මහ වගා කාලසටහන වෙනස් කිරීමට සැලසුම් - ජනපති 12-01-18