නිල්වාලා ගඟේ තිබී නාදුනන පුද්ගල මාතර තිබ්බටුවාව ප්‍රදේශයෙන් මළ සිරුරක් හමු වෙයි 13-07-18