හොරු අල්ලන්න විගණන පනත ගෙනාවට ඒකෙන් හොරුන්ට ගහන දඩය අඩු කරනවා - සුනිල් හඳුන්නෙත්ති 13-07-18