පෙරට වඩා මෙවර ඡන්දයෙන් වැඩිපුර සභිකයින් 3870 ක් 11-02-18