ගම්මැද්ද සමග අත්වැල් බැඳගත් ගුඩ් මාර්කට් ගැන නිව්ස්ෆස්ට් පැතිකඩ කළ විශේෂ වැඩසටහන 08-09-17