අගමැතිතුමනි මහරාජාවරු ඉන්නවා ජනතාව වෙනුවෙන් ඉන්නවා හැබැයි අපි මහ හොරු හෙළි කරනවා 09-09-17