මරණ දඬුවම යළි ක්‍රියාත්මක කිරීමට කැබිනට් අනුමැතිය.... ජනපති අත්සන යොදන්න ත් සූදානම්... 12-07-18