ඔව් ඉතින් මගේ නියෝගයක් නෙ මම පිළිගන්නවා' ' - හිටපු ජනපති 11-09-17