පළාත් සභා මැතිවරණයට අදාළ කරුණු සම්බන්දව පැෆරල් සංවිධානය කතානායක වරයාගෙන් විමසයි. 12-07-18