සමහර ඇමතිවරු කැබිනට් රැස්වීමට ඇවිල්ලා වයර් එක කනේ ගහගෙන ෆෝන් එකට ඇන ඇන ඉන්නවා - ජනපති 09-09-17