ජයවර්ධනපුර රෝහලේ හෙද වර්ජනයට හේතු වූ ඇඟිලි සලකුණු යන්ත්‍රය ඉවත් කිරීමට තීරණය කරයි 12-01-18