දිවයින පුරා වැසි තත්ත්වයේ වැඩිවීමක් අපේක්ෂා කරනවා - කාලගුණ විද්‍යා දෙපාර්තමේන්තුව 11-03-18