ඇමෝනියා අඩංගු විෂ රසායන ද්‍රව්‍ය යොදා මත්පැන් නිෂ්පාදනය කළ නිෂ්පාදනාගාරයක් වටලයි 09-02-18