මේ විදියට අධ්‍යාපන ගෙනිච්චොත් කවදා හරි අපේ රටට ලොකු ප්‍රශ්ණයක් වෙනවා - ජයන්ත ද සිල්වා 10-07-18