නිසි කලට වැසි සහ පොහොර නොලැබීම හේතුවෙන් අසරණ වූ අම්පාර දමන ප්‍රදේශයේ බඩඉරිඟු ගොවීන් 12-01-18