තහනම් දැල් ආම්පන්න යොදා ගනිමින් කලා වැවේ ධීවර කටයුතුවල නිරත වූ දෙදෙනෙකු අත්අඩංගුවට 12-01-18