පීලිපැනීමක් හේතුවෛන් උතුරු දුම්රිය මාර්ගයේ ධාවන කටයුතු අනුරාධපුර දක්වා සීමා වෙයි 15-11-17