රියැදුරු බලපත්‍රය ලබා ගැනීම සඳහා දැනට පැවැත්වෙන ලිඛිත පරීක්ෂණය වෙනුවට නව ක්‍රමයක් 13-07-18