නීතීඥ හේමන්ත වර්ණකුලසූරිය මහතාගේ අවසන් කටයුතු ලබන සෙනසුරාදා සිදු කිරීමට නියමිතයි 12-07-18