ඇහැකටවත් දැකපු නැති ගුවන් යානා 4කට කෝටි 1 600ක් වියදම් කරලා 14-09-17